Државната изборна комисија постапувајќи по примените приговори за заштита на избирачкото право од подносители кои ги нема во Избирачкиот список од причина што извадиле личен документ после распишувањето на изборите инесезапишалезавременајавниотувидили после јавниот увид, врзоснова на член 149 став 3 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), дава

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ
ПО ПОДНЕСЕНИ ПРИГОВОРИ ЗА ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКО ПРАВО ОД ПОДНОСИТЕЛИ КОИ
ИЗВАДИЛЕ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ ПОСЛЕ РАСПИШУВАЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ И HE СЕ ЗАПИШАЛЕ

ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК ЗА ВРЕМЕ НА ЈАВНИОТ УВИД И ЛИЧНА КАРТА ПОСЛЕ ЈАВЕН УВИД

Постапувајќи по приговорите .Државната изборна комисија утврди дека подносителите на истите не се запишани во Избирачкиот список од причина што извадиле личен документ после распишувањето на изборите (18.10.2016 година) и не поднеле барање за запишување во Избирачкиот список за време на јавниот увид или извадиле личен документ по завршување на јавниот увид односно после 11.11.2016 година

Врз основа на гоенаведената фактичка состојба Државната изборна комисија согласно член 149 став 3 од Изборниот законик одлучи овие приговори ДА БИДАТ ОДБИЕНИ…(повеќе)

Skip to content