Државната изборна комисија постапувајќи по примените приговори за заштита на избирачкото право од подносители кои ги има во Избирачкиот список за гласање во одредени избирачки места , врз основа на член 149 став 3 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр.40/06,136/08,148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), дава

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ
ПО ПОДНЕСЕНИ ПРИГОВОРИ ЗА ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКО ПРАВО ОД ПОДНОСИТЕЛИ КОИ СЕ
ЗАПИШАНИ ВО ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК И ТРЕБА ДА ГЛАСААТ НА ТОЧНО УТВРДЕНИ ИЗБИРАЧКИ
МЕСТА

Лостапувајќи по приговорите ,Државната изборна комисија изврши проверка за сите подносители и констатира дека сите се наоѓаат во Избирачкиот список на точно утврдени избирачки места на кои можат да гоостваратсвоетоизбирачко право.

Врз основа на горенаведеиата фактичка состојба Државната изборна комисија согласно член 149 став 3 од Изборниот законик одлучи овие приговори ДА БИДАТ ОДБИЕНИ…(повеќе)

Skip to content