Државната изборна комисија постапувајќи по примените приговори за заштита на избирачкото право од подносители кои ги нема во Избирачкиот список во Република Македонија бидејќи се пријавиле за гласање во Дипломатско- конзуларни претставништва, врз основа на член 149 став 3 од Изборниот законик {Службен весник на Република Македсиија бр.40/06 136,ѓО», 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), дава

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ
ПО ПОДНЕСЕНИ ПРИГОВОРИ ЗА ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКО ПРАВО ОД ПОДНОСИТЕЛИ КОИ
СЕ ПРИЈАВИЛЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ВО ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА ВО 
СТРАНСТВО

Постапувајќи по приговорите Државната изборна комисија од увидот во заклучениот Избирачки список утврди дека подносителите на приговорите не се запишани во Избирачкиот список во Република Македонија, од причина што се пријавиле за гласање во дилломатско-конзуларните кпретставништва во странство.

Врз основа на горенаведената фактичка состојба, Државната изборна комисија согласно член 149 став 3 од Изборниот законик одлучи овие приговори ДА БИДАТ ОДБИЕНИ…(повеќе)

Skip to content