Државната изборна комисија постапувајќи по примените барања за изземање од должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16, 142/16 и 67/17), дава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Барањето, број 08-4196/1 од 28.12.2016 година, за изземање од должноста претседател во Општинската изборна комисија Гостивар, поднесено од МУСТАФА МУСЛИУ, вработен во Министерство за образование и наука, именуван со одлука за формирање на општинска изборна комисија Гостивар, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена во ‘Службен весник на Република Македонија,’ број 198 од 29 октомври 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО…(повеќе)

Skip to content