Врз основа на член 31 став 2 точка 44 и член 88 став 1 од Изборниот законик („Службен Весник на Република Македонија”, број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 54/11, 142/12, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/14,196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), а согласно член 44 од Привремениот деловник на Државната изборна комисија, број 01-1089/1 од 04.07.2006 година, а во врска со Решението за распишување предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, број 09-4469/1 од 18.10,2016 година, Државната изборна комисија на седницата одржана на 06.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА
за доделување на средства на општинските изборни комисии, за спроведување на предвремените
избори за пратеници во Собранието на Република Македонија на 11.12.2016 година

1. На општинските изборни комисии им се одобруваат финансиски средства во износ од 2.312.000.00 денари за спроведување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија на 11 декември 2016 година.

2. Средствата се обезбедуваат од редовната сметка на Државната изборна комисија, од разделот 02004, од средствата за изборни активности според следниот преглед…(повеќе)

Skip to content