Врз основа на член 31 став 2 точка 11 од Изборниот законик („Службен Весник на Република Македонија”, број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 54/11, 142/12, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/14,196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16) Државната изборна комисија, на седницата одржана на 06.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА
за ставање вон употреба на печатите за избирачките места кои се користеле за време на претходните
изборни циклуси

1. Со оваа Одпука се ставаат вон употреба печатите за избирачките места за гласање во Република Македонија и во дипломатско конзуларните претставништва и конзуларни канцеларии на Република Македонија во странство кои се користеле за време на претходните изборни циклуси.

2. Печатите од точка 1 на оваа Одлука да се складираат и чуваат во просториите на Државната изборна комисија,

3. Се задолжува Генералниот секретар да ја спроведе оваа Одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето…(повеќе)

Skip to content