Në pajtim me nenin 31 paragrafi 2 pika 11 të Kodit zgjedhor („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë„ nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 51/11,, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 dhe 142/16), Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e mabjtur më 06.12.2016, miratoi këtë

VENDIM
për vënien jashtë përdorimit të vulave të vendvotimeve të cilët janë shfrytëzuar gjatë cikleve të mëparshme zgjedhore

1. Me këtë Vendim vihen jashtë përdorimit vulat e vendvotimeve për votim në Republikën e Maqedonisë dhe në përfaqësitë diplomatiko-konsulare dhe zyrat konsulare jashtë vendit, të cilët janë shfrytëzuar gjatë cikleve të mëparshme zgjedhore.

2. Vulat nga pika 1 i këtij Vendimi të magazinohen dhe ruhen në zyrat e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve.

3. Për zbatimin e këtij Vendimi obligohet Sekretari i përgjithshëm.

4. Ky Vendim hyn në fuqi ditën e miratimit…(më shumë)

Skip to content