Државната изборна комисија ја информира јавноста дека материјалите за едукација на гласачите кои се подготвени од други субјекти, а кои се емитуваат преку медиумите, не се одобрени од страна на Државната изборна комисија.
Материјалите за едукација на гласачите обележани со логото на Државната изборна комисија се единствени едукативни материјали. Оваа обврска на Државната изборна комисија е во согласност со член 31, став 2, точка 15 од Изборниот законик со кој се регулира дека Државната изборна комисија „ја информира и едуцира јавноста за начинот на гласање и за остварување на избирачкото право“.

Skip to content