Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 07.11.2016 година, донесе

 

ОДЛУКA
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисии, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија”, број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 06.05.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 09.05.2016 година, број 08-1304/5 од 10.05.2016 година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година и број 08-2788/3 од 03.11.2016 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија БРВЕНИЦА, членот ПЕТРЕ ПЕТРЕСКИ вработен во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Битола, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов член се избира ПЕТРЕ АТАНАСОВСКИ, вработен во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Битола.
Заменик членот ЛУМНИЈЕ ЗИБЕРИ вработена во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, СЕ РАЗРЕШУВА.
За нов заменик член се избира АРЛИНДА ЗЕЌИРИ, вработена во Општина Тетово… (повеќе)

Skip to content