Во врска со Решението за распишување на, и Решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија бр. број 09-4469/1, донесено од претседателот на Собранието на Република Македонија од 18.10.2016 година и одобрените средства во разделот на Државната изборна комисија:

 

УПАТСТВО
ЗА НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИ ОД ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ОД СТРАНА НА ОПШТИНСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1.Со ова Упатство се пропишува начниот на реализација на трошоци од средствата обезбедени од буџетот на Република Македонија, преку Државната изборна комисија за спроведување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, со кои располагаат општинските изборни комисии.
2. Општинските изборни комисии, со средствата обезбедени од разделот на ДИК ќе располагаат рационално, ефикасно и ефективно. При располагање со средствата, општинските изборни комисии, водат сметка за економично трошење во согласност со законските прописи, подзаконските акти и упатства… (повеќе)

Skip to content