Në lidhje me Vendimin për shpalljen e, dhe Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë nr. Numër 09-4469/1, të miratuar nga kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë më 18.10.2016 dhe fondet e miratuara nga seksioni i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve:

UDHËZIM
PËR MËNYRËN E REALIZIMIT TË FONDEVE TË PËRCAKTUARA NGA KOMISIONI
SHTETËROR I ZGJEDHJEVE PËR ZBATIMIN E ZGJEDHJEVE NGA ANA E
KOMISIONEVE KOMUNALE TË ZGJEDHJEVE

1. Me këtë Udhëzim përshkruhet mënyra e realizimit të shpenzimeve nga fondet e siguruara nga buxheti i Republikës së Maqedonisë, nëpërmjet Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për zbatimin e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, të cilat i kanë në dispozicion komisionet komunale të zgjedhjeve.

2. Komisioni komunal i zgjedhjeve, me fondet e siguruara nga seksioni i KSHZ do të kenë në dispozicion në mënyrë racionale, efikase dhe efektive. Gjatë dispozicionit me fondet, komisionet komunale të zgjedhjeve, mbajnë llogari për shpenzimet ekonomike në pajtim me rregullat ligjore, aktet nënligjore dhe udhëzimet…(më shumë)

Skip to content