ПОЈАСНУВАЊЕ

За запишување во посебниот извод од избирачкиот список на лицата од членот 196-6 од
Изборниот законик.

Граѓаните кои согласно член 196-6 од Изборниот законик во број од 29858 кои поднеле пријава за запишување во избирачкиот список ло електронски пат преку апликацијата [email protected] или во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК и чии што пријави се прифатени од страна на Државната изборна комисија, доколку сакаат да гласаат во странство, треба да поднесат Пријава/Барање за запишување во посебниот извод од избирачкиот список за гласање во ДКП на Република Македонија.

Државјаните на Република Македонија чии што пријави се прифатени и кои претходно го имаат пријавено пред надлежен орган на РМ својот привремен престој во странство или привремена работа во странство, односно државјаните за кои Министерството за внатрешни работи има евиденција дека се на привремена работа или престој во странство, поднесуваат само пријава Образец бр. 30

Државјаните на Република Македонија чии што пријави се прифатени и кои претходно не го пријавиле пред надлежен орган на Р.М. својот привремен лрестој или привремена работа во странство, односно државјаните за кои Министерството за внатрешни работи нема евиденција дека се на привремена работа или престој во странство, поднесуваат пријава/барање Образец бр. 29. Во прилог на образецот задолжително доставуваат скенирана копија од документи како доказ за престој во странство… (повеќе)

Skip to content