Државната изборна комисија, согласно член 75-ѓ став (11) од Изборниот законик, ја објавува просечно постигнатата цена и најниската цена за платено политичко рекламирање…

Skip to content