Правилник за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на изборите 2019 година

Skip to content