Согласно Решението за распишување на избори за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје, бр. 09-2482/1 од 06.08.2017 година донесено од Претседателот на Собранието на Република Македонија, а врз основа на член 31 став (1) и став (2) точката 2 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 142/16 и 67/17), Државната изборна комисија на 125-та седница одржана на 07 август 2017 година донесе:

РОКОВНИК
за извршување на изборните дејствија за спроведување на Локалните избори 2017 година за
членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините
и за градоначалник на градот Скопје

I. ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

I.1 Изборите за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје (во понатамошниот текст: Локални избори) ќе се одржат на 15 октомври 2017 година…(повеќе)

Skip to content