Në pajtim me Aktvendimin nr. 09-2482/1 të datës 06.08.2017 e shpalljes së zgjedhjeve për anëtarë të këshilleve të komunave dhe këshillt të Qytetit të Shkupit,kryetarë të komunave dhe Qytetit të Shkupit të miratuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në bazë të nenit 31 paragrafi(1)alineja 2 të Kodit zgjedhor (gaz,Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 142/16 и 67/17). Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në seancën e 125 të mbajturmë 7 gusht 3017 miratoi;

K A L E N D A R   T Ë   A F A T E V E
për kryerjen e veprimeve zgjedhore në zbatimin e Zgjedhjeve lokale për anëtarë të këshilleve të komunave dhe këshillit të Qytetit të Shkupit, kryetarë të komunave dhe Qytetit të Shkupit

I.MBAJTJA E ZGJEDHJEVE
I. 1 Zgjedhjet për anëtarë të këshilleve të komunave dhe këshillt të Qytetit të Shkupit,kryetarë të komunave dhe Qytetit të Shkupit ( në tekstin e mëtejmë : Zgjedhjet lokale) do të mbahen më 15 dhjetor 2017.

II. ORGANET DHE AFATET PËR ZBATIMIN E ZGJEDHJEVE
II.1 KSHZ-ja, në afat prej tri ditëve nga dita e shpalljes së zgjedhjeve parashtron kërkesë në Ministrinë e shoqërisë informatike dhe administratës(në tekstin e mëtejmë MSHIA) për dorëzimin e të dhënave për të punësuarit në administratën shtetërore, komunale dhe në atë të Qytetit të Shkupit si dhe në administratënpublike, të sistematizuar nëpër komuna sipas adresës së banimit (neni 32 paragrafi(1)
më së voni deri më 09 gusht 2017… (më shumë)

Skip to content