Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në pajtim me nenin 49 dhe 49 a, paragrafi 1 të Kodit zgjedhor, pas mbarimit të shikimit publik („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë„ nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 51/11,, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 dhe 142/16) dhe nenit 34 të Rregullores së përkohshme, në seancën e mbajtur më 17.11.2016 miratoi këtë

 

KONKLUZË
për përcaktimin e gjendjes në Listën zgjedhore pas mbarimit të shikimit publik për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 11.12. 2016

1. Konfirmohet Lista zgjedhore pas shikimit publik.
Pas kryerjes së ndryshimeve e të dhënave në Listën zgjedhore të krijuara gjatë kohës së shikimit publik, gjendja e Listës zgjedhore është si në vijim…(më shumë)

Skip to content