Согласно член 49 и 49 а став 1 од Изборниот законик (Службен весник нa Република Македонија бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12. 31/13, 34/13. 14/14. 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16) и член 34 од привремениот Деловник иа Државната изборна комисија, a пo завршувањето на јавниот увид, Државната избориа комисија на седницата одржанз на 17.11.2016 година го донесе следниот

 

ЗАКЛУЧОК
за утврдување на состојбата во Избирачкиот список по завршувањето на јавниот увид за одржување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија на 11 Декември 2016 година

1 Се утврдува Избирачкиот список по завршувањето на јавниот увид

По спроведените промени на податоците во Избирачкиот список настанати во текот на јавниот увид. состојбата на Избирачкиот список е следна…(повеќе)

Skip to content