Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në bazë të nenit 31 paragrafi 2 alinea 2 të Kodit zgjedhor („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë„ nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 51/11,, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 dhe 142/16), në seancën e mbajtur më 15.11.2016 miratoi këtë

 

UDHËZIM
për zbatimin e nenit 165 paragrafi 3 të Kodit zgjedhor

Neni 165 paragrafi 3

,,(3) Vendvotim nuk mund të caktohet në vendbanim ku jetojnë më pak se dhjetë votues dhe PDK ku janë paraqitur më pak se dhjetë votues për votim .,,

1.Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në pajtim me të dhënat e Listës zgjedhore, konstatoi se nga gjithsejt 3480 vendvotime në vend në 64 prej tyre – në rajonet e 24 komisioneve komulale të zgjedhjeve janë evidentuar më pak se 10 votues dhe atë…(më shumë)

Skip to content