Врз основа на член 31 став 2 точка 2 од Изборниот законик (Службен веоник на Република Македонија бр. 40/06,136/08,148/08,155/08,163/08, 44/11,51/11, 54/11, 142/12.31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16,136/16 и 142/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 15.11.2016 година го донесе следното

 

УПАТСТВО
за примена на член 165 став 3 од Изборниот законик

Член 165 ставЗ

„(3) Избирачно место не може да се опредалува за населено место во кое живеат помалну од десет избирачи и во ДКП каде има пријавено помалку од десет избирачи за гласање.,,

1.Државната изборна комисија, согласно податоците од Избирачкиот список, констатира дека од вкупно 3480 избирачки места во државата во 64 ибирачки места – на подрачјето на 24 општински изборни комисиии се евидентирани помалку од 10 гласачи и тоа…(повеќе)

Skip to content