Lënda: RAPORTIM

Të nderuar,

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve Ju raporton se, në shtojcë të listave të parashtruara të kandidatëve për kryetar dhe anëtar të këshillit të komunës, për secilin nga kandidatët në mënyrë të detyruar të dorëzohet edhe “evidenca penale”, në përputhje me nenin 7 parag. 3 i Kodit Zgjedhor.
Vërtetimet e dorëzuara duhet të jenë nga të evidenca penale nga gjykata themelore kompetente.
Ju, si Komisioni komunal i zgjedhjeve gjatë kontrollit të listave të kandidatëve, si një dëshmi relevante duhet ta pranojnë Evidencën penale, e lëshuar nga gjykata kompetente.

 

Pdf 2Lajmërim KKZ-ve për listat e parashtuara të kandidatëve.pdf

 

Skip to content