Në bazë të nenit 78-a paragrafi 5 dhe 6 të Kodit Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11. , 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142 /16, 67 / 17,125 / 17,35 / 18, 99 / 18,140 / 18, 208/18, 27/19 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 98/19, 42/20, 74/ 21 dhe 215/21), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve zbaton shortin me të cilin do t’i shpërndajë lokacionet për pano reklamuese dhe billborde  të cilët ofrohen për reklamim politik nga subjektet juridike që ekonomizojnë me ato, dhe në lidhje me zgjedhjet për kryetar të Komunës së Qendër Zhupës, 2022.

Ftohen përfaqësuesit e subjekteve juridike që të dorëzojnë oferta për pano reklamuese dhe bilborde me lokacione dhe çmimore në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për Zgjedhjet për kryetar të Komunës së Qendër Zhupës, 2022, në përputhje me Udhëzimin për shpërndarjen e panove reklamuese dhe bilbordeve përmes shortit numër 10-691/1 nga data 03.03.2020, i publikuar në faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, jo më vonë se të enjten, më datë 24.03.2022, deri në ora 10:00.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content