Vendim për përcaktimin e shumës maksimale të mjeteve të nevojshme për marrje me qira të hapësirave private

Skip to content