Co 6 (шест) решенија на Државната изборна комисија под број 10-1424/19; 10-1424/20; 10-1424/21; 10-1424/22; 10-1424/23 и 10-1424/24 од 15,05.2016, листите на кандидати на Народно движење за Македонија за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во изборната единица број 1,2,3,4,5 и 6 се отфрлаат поради тоа што во листите на кандидати нема најмалку 40% од кандидатите кои му припаѓаат на помалку застапениот пол, нема копија од лична карта или патна исправа за секој кандидат од листата и нема доказ за секој кандидат дека не е осуден со правосилна судска одлука.

Овие решенија е незаконити и неправилни. Го побиваме со оваа тужба поради:

  • непотполно и погрешно утврдена фактичка состојба, и
  • погрешна примена на материјалното право…(повеќе)

 

 

Skip to content