Упатство за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот – со измена на 23.09.2021

Skip to content