На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Упатството за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот, кое е подготвено согласно законските измени во Изборниот законик, во делот каде им се овозможува на гласачите чија важност на документот за лична идентификација истекла од моментот на распишување на изборите до денот на гласање, да може да го остварат правото на глас, правото во делот на заштита на лично избирачко право, односно на граѓанинот на кого ќе му се усвои приговорот, Државната изборна комисија треба да го запише во Избирачкиот спиок и да му овозможи да гласа на избирачкото место и можноста граѓаните да гласаат со патна исправа, согласно измените во Законот за патни исправи, со кој се определува патната исправа како и нејзиниот рок на важност, односно од 31 јули 2020 година до 31 декември 2021 година. Секако, главните дејствија поврзани со утврдувањето на идентитетот на гласачот произлегуваат од новиот начин на идентификација на гласачот, која се базира околу ракувањето со уредот за биометриска идентификација на гласачот, со која ќе ракува претседателот или заменик претседателот на избирачкото место.

Заради успешно спроведување на изборите и олеснување на работата на изборната адимистрација, а и измените во Изборниот законик, на денешната седница беа донесени измените во Прирачникот за едукација на општинските изборни комисии и Прирачникот за едукација на избирачките одбори, со кои навреме се постапува имајќи предвид дека обуките од страна на сертифицираните обучувачи на Државната изборна комисија, започнуваат од наредната недела.

Истовремено, беа донесени и обрасците број 16б, број 16в, број 16г, број 16д, број 21 Б, број 21 В, број 21 г и број 21 д, за постапките за гласање, сумирање и утврдување на резултати од избирачко место и на ниво на општинска изборна комисија.

Исто така, беше донесено Изменувањето и дополнување на Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали), со оние радиодифузери и медиуми кои постапија по известувањето од Државната изборна комисија.

Државната изборна комисија го прифати барањето за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година, поднесено од Меѓународна фондација за изборни системи ИФЕС, Канцеларија на Северна Македонија.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content