Во врска со примената на одредбите од член 76-д од Изборниот законик кој се однесува на распределбата на финансиските средства наменети за платено политичко рекламирање на политичките партии опфатени во став (5) алинеа 3 од наведениот член, Државната изборна комисија го дава следното

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Политичките партии застапени во Собранието кои што се дел од пратеничка група и во Собранието не дејствуваат како независни пратеници, а на Локалните избори 2021 година ќе настапуваат самостојно (како политички партии) со свои кандидатски листи, финансиските средства предвидени во член 76-д став (5), ќе можат да ги користат само во конкретната општина каде ќе настапат самостојно, според вкупниот број на запишани избирачи на територијата на соодветната општина каде имаат свои кандидатски листи, додека распределба на тие средства ќе се изврши по претходен писмен договор согласно член 76-д став (5) алинеа 3 од Изборниот законик.

Дополнително, во врска со одредбите од Изборниот законик кои се однесуваат на исплатата на финансиските средства за платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес, ДИК појаснува дека истите ќе ги исплати согласно одредбите од Изборниот законик и постигнатите писмени договори помеѓу учесниците во изборниот процес што е нивна обврска согласно Изборниот законик.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content