Врз основа на член 31 став (2) точка 2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14,196/15 и 36/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 30.10. 2016 година го донесе следното

УПАТСТВО
за спроведување на јавен увид во Избирачкиот список за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија на 11 Декември 2016 година

Член 1

Јавниот увид во Избирачкиот список започнува на 28.10.2016 година и трае до 11.11.2016 година.

Член2

Јавниот увид во Избирачкиот список се спроведува во подрачните одцеленија и канцеларии на Државната изборна комисија во време од 08,30 до 19,00 часот, вклучувајќи ги и деновите од викенд и празници, додека последните два дена (10 -ти и 11-ти Ноември 2016 година) увидот ќе трае до 24:00 часот… (повеќе)

Skip to content