Врз основа на член 31 став 2 точка 2 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија,, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 28.11.2016 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

Упатството за примена на член 113 став 3 од Изборниот законик за лица кои се наоѓаат на издржување на мерка куќен притвор со број 07-493/3 од 21.02.2014 година останува во сила и ќе се применува за предвремените Парламентари избори кои ќе се одржат на 11 Декември 2016 година… (повеќе)

 

Превземи (Упатство за примена на член 113 став 3 од Изборниот законик – за лица кои се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор)

Skip to content