Врз основа на член 31 став 2 точка 2 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија,, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 28.11.2016 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

Правилникот за начинот на постапување на полицијата за време на спроведување на изборите со број 07-210/4 од 19.02.2014 година останува во сила и ќе се применува за предвремените Парламентари избори кои ќе се одржат на 11 Декември 2016 година…(повеќе)

 

Превземи (Правилник за начинот на постапување на полицијата за време на спроведување на изборите со вклучен Образец во врска со потребата од повикување на полиција од Избирачкиот одбор и постапувањето на полицијата на гласачкото место)

Skip to content