Извршниот директор на Граѓанската асоцијација МОСТ од Скопје, г. Дарко Алексов и Претседателот на Државната изборна комисија, г. Александар Чичаковски, се согласија за предавање на користење на „Датабаза на одлуки и пресуди по приговори и тужби за изборите”, од страна на Граѓанската асоцијација МОСТ на Државната изборна комисија.

Со потпишувањето на овој записник, Граѓанскзтз асоцијација МОСТ го предава домејнот http://izbornapravda.mk на Државната изборна комисија, која понатаму ќе ја администрира датабазата и ќе може истата да ја дополнува со нови одлуки.

Датабазата ги содржи одлуките по приговори за изборите од страна на Државната изборна комисија и пресудите no жалбите и тужбите од страна на Врховниот, односно Управниот суд. Временскиот период кој го опфаќа датабазата е од предвремените избори за пратеници зо Собранието иа Република Македонија одржани во 2008-ма г. до изборите за претседател на Република Македонија и предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија одржани во 2014-та г.

Датабазата е израбогена во форма на веб-страница (http://izbornapravda.mk) која ги содржи самите одлуки и пресуди во форма на датотеки во .pdf формат, како и основни податоци за истите, како на пример изборен циклус, вид на приговор, избирачко место, одлука по приговор итн. По истите овие критериуми датабазата може и да се пребарува.

Датабазата на одлуки и пресуди е во насока на продолжување на долгогодишната успешна соработка помеѓу Државната изборна комисија и Граѓанскага асоцијација МОСТ и има за цел да им послужи на сите субјекти и чинители поврзани со избориге.

Датабазата беше подготвена во рамките на проектот „Патоказ кон слободни и фер избори” кој го спроведуваше Граѓанската асоцијација МОСТ и кој беше финансиски поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија…(повеќе)

Skip to content