Државната изборна комисија информира дека согласно член 2 точка 21 од Изборниот законик, изборниот процес за избор на членови на совет на општините и совет на Град Скопје и градоначалници на општините и Градоначалник на Град Скопје за Локалните избори 2021 година заклучно со 8 ноември 2021 година е завршен, освен изборниот процес за избор на градоначалник во Општина Дебар.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content