Согласно измените на изборниот законик, во избирачкиот список се запишуваат сите граѓани со наполнети 18 години живот заклучно со денот на изборите, според актот за распишување на изборите, кои имаат живеалиште на територијата на Република Македонија.

Овие податоци за граѓаните се доставуваат до ДИК од страна на МВР.

Согласно преодната одредба од измените на изборниот законик која ќе се применува само за изборите во 2024 година, избирачите ќе може да гласаат со лична карта или со патна исправа чија што важност истекла во периодот од 9 месеци до денот на одржување на изборите.

Тоа конкретно значи дека:

  1. На претседателските избори ќе може да гласаат граѓаните на кои по било кој основ (по сила на закон или по рок на важност) им истекле личните документи од 24.07.2023 година до денот на изборите 24.04.2024 година и
  2. На парламентарни избори ќе може да гласаат граѓаните на кои по било кој основ (по сила на закон или по рок на важност) им истекле личните документи од 08.08.2023 година до денот на изборите 08.05.2024 година

Ова известување ќе биде составен дел на Упатството на Државната изборна комисија за начинот на утврдување на идентитетот на гласачите, според кое ДИК ќе ја врши и законската задолжителна обука на сите избирачки одбори.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content