ДО

СИТЕ МЕДИУМИ и

ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ – Подносители на листи за Изборите за Претседател на РСМ и Изборите за пратеници во Собранието на РСМ

Склучувањето на договорите за платено политичко рекламирање помеѓу политичките партии и медиумите според член 76-д став (5) од Изборниот законик, треба да биде во рамките на износите предвидени во меѓусебните задолжителни писмени договори за распределбата на износите на средствата помеѓу соодветните политички партии.

Доколку за користење на платено политичко рекламирање од страна на партиите се надминат износите наведени во писмените договори, ДИК нема законски основ да врши исплата на средства за ППР кон медиумите за делот на износот кој не е предвиден во истите договори.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content