На 70-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 18 јуни 2020 година, беше усвоен Записникот од 65-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 19.3.2020 година и Записникот од 66-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 20.3.2020 година.

Истовремено, Државната изборна комисија, ја спроведе ждрепка за распоредување на локациите на рекламните паноа и билборди, со кои стопанисуваат општините во Република Северна Македонија, Градот Скопје и правните лица а се нудат за политичко рекламирање, согласно критериумите утврдени во член 78-а став (4), став (5) и став (6), на која учествуваа претставниците на економските оператори кои доставија понуди до Државната изборна комисија и тоа: ДООЕЛ „МХ-ВОХ“ – Охрид, ОК МЕДИА ДООЕЛ, МЕДИА МАРКЕТИНГ ЛТД ДООЕЛ, експорт – импорт Скопје, ЛИД КОМЈУНИКЕЈШНС ДОО, С МЕДИА (СТЕФАНОВСКИ МЕДИА), ТЕХНОМАКС – Р ДООЕЛ увоз – извоз, СТРИТ ЊУЗ ДООЕЛ, ФОТОМАК, ИЗИ МЕДИА, СКРИН МЕДИА И АКЦЕНТ МЕДИА.

Skip to content