На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Упатството за начинот на именување на членови на избирачките одбори по предлог на политичките партии за Локалните избори 2021 година, согласно кое се уредува правото на предлагање на членови и нивни заменици во избирачките одбори, односно тоа право го имаат политичките партии во опозиција, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови и политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови. Општинската изборна комисија е должна целосно да ги прифати усогласените предлози од политичките партии во опозиција и власт, кои пак се должни да го запазат утврдениот принцип при формирање на избирачките одбори во соодветната општина.

Понатаму беа утврдени обрасците кои се однесуваат на активностите поврзани со: известување за отстранување на неправилности во поднесената листа на кандидати за избор на градоначалник и членови на совет, потврдување на листите на кандидати за градоначалник и членови на совет, потврда за поднесена листа на кандидат од овластениот подносител за избор на градоначалник и избор на членови на Совет и решение за потврда на листа на кандидат за избор на градоначалник на општина односно Град Скопје и за избор на членови на советот на општина односно Град Скопје.

На седницата беше донесен и Кодексот за набљудување на изборите за членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје, за Локалните избори 2021 година, кој има за цел да ги потврди процедурите за набљудување на изборите и процедурата за вршење на набљудувачка мисија на акредитираните набљудувачи, а во функција да се подобри интегритетот и транспарентноста на процесот на изјаснување.

Согласно ова беа дадени овластувања за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година, на лица од ОБСЕ/ОДИХР Канцеларијата за демократски институции и човекови права на изборите.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content