На седницата беше донесен Заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за Избор на градоначалници на општините и Градоначалник на Град Скопје, по одржан втор изборен круг на 31 октомври 2021 година, за соодветните општини, како и Дополната на заклучокот за известување на конечност на резултати од гласањето за избор на членови на Совет на општините и совет на Град Скопје, по одржано прегласување во прв круг од 31 октомври 2021 година, за соодветните општини.

Донесените заклучоци ќе бидат објавени на веб страницата на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content