Лого ДИК новости

Në senacë u miratua Konkluzioni për njoftimin për përfundimin e rezultateve të votimit për zgjedhje  të kryetarëve të komunave dhe kryetarit të qytetit të Shkupit, pas rrethit të dytë të zgjedhjeve të mbajtura më 31 tetor 2021, për komunat përkatëse, si dhe Plotësim i konkluzionit për raportimin e përfundimit të rezultateve nga votimi për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të Komunave dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit, pas rivotimit në rrethin e parë nga 31 tetor 2021, për komunat përkatëse.

Konkluzionet e miratuara do të publikohen në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content