На седницата на Државната изборна комисија беше донесен Заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за избор на членови на совет на општините и совет на Град Скопје и градоначалници на општините и Градоначалник на Град Скопје, одржани на 17 октомври 2021 година за соодветните општини.

По одржаното гласање на 17 октомври 2021 година за втор круг кој ќе се одржи на 31 октомври 2021 година, ќе се гласа во вкупно 44 општини и за Градот Скопје.

Согласно член 136 став (3) од Изборниот законик потребно е општинските изборни комисии веднаш да ги објават конечните резултати од гласањето одржано на 17 октомври 2021 година, а во рок од 24 часа од објавувањето да ја известат Државната изброна комисија заради потребата конечните резултати од гласањето одржано на 17 октомври 2021 година да се објават и на веб страницата на Државната изборна комисија.

Заклучокот ќе биде објавен на веб страницата на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content