Лого ДИК новости

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratua Konkluzion për njoftim të rezultatit përfundimtar nga votimi për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit të komunës dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe kryetarin e Qytetit të Shkupit, të mbajtura më 17 tetor 2021 për komunat përkatëse

Pas votimit të mbajtur më 17 tetor 2021 për rrethin e dytë që do të mbahet më 31 tetor 2021, do të votohet në gjithsej 44 komuna dhe për Qytetin e Shkupit.

Në pajtim me nenin 136 paragrafi (3) të Kodit zgjedhor është e nevojshme që Komisionet Komunale të Zgjedhjeve të shpallin menjëherë rezultatet përfundimtare të votimit të mbajtura më 17 tetor 2021, dhe brenda 24 orëve nga shpallja të njoftojnë Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për shkak të nevojës që rezultatet përfundimtare të votimit të mbajtura më 17 tetor 2021 të publikohen në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Konkluza do të publikohet në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content