Be известуваме дека општинската изборна комисија е должна да ги прифати предлозите за членови и нивни заменици во избирачки одбори од политичките партии во опозиција и на власт, се со цел да се запази соодветната застапеност, согласно член 38 став 5 од Изборниот законик, и во ситуација кога листите со предлози или замени на веќе предложените кандидати, политичките партии ги доставиле надвор од роковите наведени во Роковникот за извршување на избориите дејствија за спроведување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, 18 октомври -11 декември 2016 година… (повеќе)

Skip to content