Почитувани,

Државната изборна комисија Be известува дека при формирањето на избирачките одбори, а со цел да се залази принципот на нивно формирање, согласно член 38 ставовите 5 и 6 од Изборниот законик, за сите избирачки одбори каде предлози за членови и заменици имаат доставено двете политички партии во опозиција и двете политички партии од власта, општинската изборна комисија е должна да постапи согласно упатството на Државната изборна комисија бр. 08-2998/1 од 08.11.2016 година.

Во ситуација кога предлози за членови и нивни заменици доставила само една од политичките партии во опозиција или на власт, општинската изборна комисија е должна да ги прифати доставените предлози и да ги именува за членови и нивни заменици предложените лица само од доставените листи на предлози… (повеќе)

Skip to content