Врз основа на член 34 од Привремениот деловник на Државната изборна комисија, број. 01-1089/1 од 04.07.2006 година, членот 31 став 2 точките 2 и 44 од Изборниот законик („Службен Весник на Република Македонија”, број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 54/11, 142/12, 31/2013, 34/2013,14/2014, 30/14,196/15, 35/16, 97/16, 99/16,136/16 и 142/16) во врскасо член 173 став 1 од Изборниот законик, Државната изборна комисија на седницата одржана на 04.12.2016 година, донесе

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ
за постапување на општинските изборни комисии

Општинските изборни комисии да стапат во контакт со одговорните лица во институциите (средни и основни училишта, градинки и сл.) каде се сместени гласачките места а во чии објекти има инсталирано систем за видео надзор, и да побараат видео надзорот да биде исклучен во временски период од 06:00 до 24:00 часот на денот на гласањето (11 декември 2016 година) при што камерите, кои го опслужуваат видео надзорот да бидат насочени кон ѕидот на кој се монтирани, со цел овозможување на тајноста на гласачите и изборниот процес во целина.

Општинската изборна комисија да побара писмено известување од соодветната институција, во кое се гарантира дека видео надзорот е исклучен.

Во случај на доставени приговори од гласачите, по овој основ, Државната изборна комисија ќе преземе соодветни законски мерки против овластеното лице од соодветната институција, општинската изборна комисија и избирачкиот одбор…(повеќе)

Skip to content