Избирачите кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и избирачите на кои им е одредена мерка самоизолација со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат, а сакаат да гласаат за тоа ќе ја известат општинската изборна комисија најдоцна 5 дена пред денот определен за гласање.

Со доставување на известувањето до општинската изборна комисија, избирачот преку полномошник или електронски пат (е-маил или преку апликација) согласно Упатството за пријавување и гласање на лица кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и избирачите на кои им е одредена мерка самоизолација, Општинската изборна комисија по службена должност ги прибира податоците од Државниот санитарен и здравствен инспекторат за лицата кои се пријавени за гласање.

 Овие лица ќе гласаат во своите домови на 16.10.2021 (сабота).

Избирачот кој не е во можност да гласа на гласачкото место (немоќно или болно лице согласно Упатството за пријавување и гласање на немоќно или болно лице), а сака да гласа, за тоа ќе ја извести  општинската изборна комисија најдоцна 7 дена пред денот определен за гласање.

Покрај известувањето до општинската изборна комисија лицето треба да достави во оригинал или копија и медицински доказ за болеста и друга документација (наведени во член 1 од Упатството).

Решението за користење туѓа нега од трето лице, општинската изборна комисија го смета за важечко и кога неговата важност истекла во периодот на распишување на изборите до моментот на пријавување.

Кога избирачот известувањето го доставува до општинската изборна комисија по електронски пат (е-маил или преку апликација), потребните документи ги прикачува кон барањето како скенирани прилози .

Овие лица ќе гласаат во своите домови на 16.10.2021 (сабота).

Известувањето може да се поднесе непосредно во ОИК преку полномошник, непосредно или преку полномошник по електронски пат на е-маил адресата на општинската изборна комисија или на Апликацијата за пријавување на немоќни и болни лица и лица кои се во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и на кои им е одредена мерка самоизолација, објавена на веб страната на Државната изборна комисија www.sec.mk.

Едно исто лице може да биде полномошник на најмногу две лица .

Од иста е-маил адреса може да се достават најмногу две известувања.

Известувањето за немоќно или болно лице се доставуваат до општинската изборна комисија  најдоцна на 09.10.2021 година до 24:00 часот.

Известувањето за лице  кое е во домашен карантин заради позитивен тест на КОВИД-19 и лице на кое му е одредена мерка самоизолацијасе доставуваат до општинската изборна комисија најдоцна на 11.10.2021 година до 24:00 часот.

    Со почит,

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content