Лого ДИК новости

Zgjedhësit të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe zgjedhësit të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, ndërkaq dëshirojnë të votojnë, për këtë do ta njoftojnë Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni 5 ditë para ditës së përcaktuar për votim.

Me dërgimin e njoftimit në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve, zgjedhësi nëpërmjet të autorizuarit ose në formë elektronike (e-mail apo përmes aplikacionit) në pajtim me Udhëzimin për paraqitje dhe votim të personave të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim, Komisioni Komunal i Zgjedhjeve me detyrë zyrtare i grumbullon të dhënat nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për personat të cilët janë paraqitur për votim.

Këta persona do të votojnë në shtëpitë e tyre më 16.10.2021 (e shtunë).

Zgjedhësi, i cili nuk është në gjendje të votojë në vendvotim (person i sëmurë ose i pamundur në pajtim me Udhëzimin për paraqitje dhe votim të personave të pamundur ose të sëmurë), ndërsa dëshiron të votojë, për këtë do ta njoftojë Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni 7 ditë para ditës së përcaktuar për votim.

Krahas njoftimit në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve, personi duhet të parashtrojë, në origjinal ose kopje edhe provë mjekësore për sëmundjen si dhe dokumentacion tjetër (të shënuara në nenin 1 të Udhëzimit).

Aktvendimin për shfrytëzim të përkujdesjes së huaj nga person i tretë, Komisioni Komunal i Zgjedhjeve e llogarit si të vlefshëm edhe kur vlefshmëria e vet ka skaduar në periudhën e shpalljes së zgjedhjeve deri në momentin e paraqitjes.

Kur zgjedhësi e dërgon njoftimin në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në formë elektronike (e-mail ose përmes aplikacionit), dokumentet e nevojshme ia bashkëngjet kërkesës si shtojca të skanuara.

Këta persona do të votojnë në shtëpitë e tyre më 16.10.2021 (e shtunë).

Njoftimi mund të parashtrohet drejtpërsëdrejti në KKZ, nëpërmjet personit të autorizuar, drejtpërdrejtë ose nëpërmjet të autorizuarit në mënyrë elektronike në e-mail adresën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve ose në aplikacionin për paraqitje të personave të pamundur ose të sëmurë dhe të personave të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim, e publikuar në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve www.sec.mk.

Një person i njëjtë mund të jetë i autorizuar për më së shumti dy persona.

Nga e njëjta e-mail adresë mund të dërgohen më së shumti dy njoftime.

Njoftimi për person të sëmurë ose të pamundur dërgohet në Komisionin Komunal të zgjedhjeve më së voni më 09.10.2021 deri në orën 24:00.

Njoftimi për person i cili është në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe person të cilit i është shqiptuar masa vetë-izolim, dërgohet në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni më 11.10.2021 deri në orën 24:00.

            Me respekt,

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content