1. Државната изборна комисија ги известува граѓаните и заинтересираните Кандидати „група избирачи” дека постапката за собирање потписи за членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Градот Скопје, согласано Роковникот на Државната изборна комисија број 11-1537/1 донесен на ден 06.08.2021 година, објавен на WEB страната на Државната изборна комисија, ќе се спроведе во Подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија кои се објавени на WEB страната со адресни податоци за истите и пред надлежен нотар.

2. Собирањето на потписи започнува на ден 16 август 2021 година, а завршува на 30 август 2021 година, секој ден од 08:00 до 20:00 часот, а на ден 30 август 2021 година до 24:00 часот.

3. Постапката ќе се спроведе врз основа на Правилникот за регулирање на постапка за собирање потписи и начинот на определување на нотарите број 08-3007/1 донесен на ден 14.10.2020 година, кои се претходно објавени WEB страната на Државната изборна комисија.

4. Составен дел на оваа известување е:

Skip to content