Врз основа на член 196-б став (5) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16 и 136/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на ден 25.07.2016 година донесе

К О Д Е К С
за набљудување на процесот за пријавување на граѓани чии податоци во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се утврдени како спорни, односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список

Кодексот има за цел да ги утврди процедурите за набљудување на јавниот увид за спорните записи односно несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, а во функција на транспарентноста и стекнување доверба во целиот процес… (повеќе)

Skip to content