Врз основа на член 31 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016 и 136/2016), член 34 од Привремениот деловник на Државната изборна комисија а во врска со член 196-б од Законот за дополнување на Изборниот законик („Сл. весник на РМ“, бр. 136/2016 од 23.07.2016 година), Државната изборна комисија на 48-та седница одржана на 25 јули 2016 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Списокот на граѓаните, за кои при административните и теренските проверки спроведени согласно Правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверки, се утврдени спорни записи односно несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, се објавува на веб страната на ДИК на 26.07.2016 година… (повеќе)

Skip to content