Описи на избирачките места во Република Северна Македонија за Предвремени избори за градоначалник на општина Штип и општина Пласница 13.12.2020

Skip to content