Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot më 4 shtator 2023 ka lidhur memorandum për bashkëpunim me Asociacionin për përfshirje sociale evropiane ESI NELIS nga Shkupi.

Qëllimi i këtij Memorandumi të Bashkëpunimit është rritja e mbështetjes për personat e verbër dhe personat me aftësi të kufizuara të shikimit në të gjitha segmentet dhe fazat e procesit zgjedhor gjatë ushtrimit të të drejtave të tyre zgjedhore, si dhe avancimi i punës së administratës zgjedhore për krijimin e kushteve për ndërtim një sistem zgjedhor gjithëpërfshirës dhe zbatimin e suksesshëm të zgjedhjeve gjithëpërfshirëse.

Të dyja palët ranë dakord se do të punojnë bashkërisht për mbështetjen reciproke, bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në përgatitjen dhe zbatimin e strategjive, programeve dhe projekteve për të krijuar kushte për procese zgjedhore të aksesueshme dhe të aksesueshme për personat e verbër dhe me shikim të dobët.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content